Bij Elianne Thuis! Bij Elianne Thuis!, gevestigd aan Allerheiligenweg 39 4834TM Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://bijeliannethuis.nl
Allerheiligenweg 39
4834TM Breda
+31641324989

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Elianne Thuis! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Elianne Thuis! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eliannekerstens@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij Elianne Thuis! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
- Data die nodig zijn bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
- Bij Elianne Thuis! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Elianne Thuis! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bij Elianne Thuis!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij Elianne Thuis! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens niet langer dan voor de opvang noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens, personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres: bewaartermijn is niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld om bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader van de wet kinderopvang

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Elianne Thuis! deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gastouderbureau: Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres t.b.v. registratie, urenregistratie en betaling (wettelijk verplicht)
GGD: inzien an leeftijd en kind-bezetting
Hulpverlener: Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, telefoonnummer in geval van nood en er een hulpverlener nodig is

Bewaren en delen van foto's

Gastouderopvang Bij Elianne Thuis! maakt foto's voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders een beeld krijgen van wat de kinderen doen en beleven. Deze foto's worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Echter zijn er ook foto's met meerdere gastkinderen. Deze worden met de betreffende ouders gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto's (openbaar) te delen met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij Elianne Thuis! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bij Elianne Thuis! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eliannekerstens@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bij Elianne Thuis! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij Elianne Thuis! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eliannekerstens@live.nl