Pedagogisch werkplan van Elianne Kerstens, gastouder.

Pedagogische doelen:

· bieden van emotionele veiligheid

· werken aan de persoonlijke competentie

· werken aan de sociale competentie

· overdragen van normen en waarden

Interactievaardigheden:

· sensitieve responsiviteit

· respect voor autonomie

· structuur bieden en grenzen stellen

· praten en uitleggen

· begeleiden van interacties

Opvoedingsdoel

In de interactie tussen mij en het kind

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

Wie is de gastouder?

Naam: Elianne Kerstens

Huisgenoten: mijn man Henk Kerstens

Vast bezoek: mijn kinderen Janneke, Nienke en Tjebbe Kerstens

Hoe communiceer ik met het kind?

Ik communiceer met de kinderen op een manier die ze begrijpen, probeer me in hun belevingswereld te verplaatsen, en indien nodig probeer ik hen gerust te stellen.

Hoe benader ik het kind in zijn/haar gedrag?

Ik geef het kind persoonlijke aandacht en liefde en de geborgenheid die het nodig heeft, zodat het kind zich lekker op zijn gemak en thuis voelt.

Hoe organiseer ik de dagelijkse gang van zaken?

Er is een (min of meer) terugkerende dagindeling. We beginnen met kinderen naar school brengen, en gaan daarna de boodschappen doen. Als we terug zijn gaan we fruit eten, en ondertussen staat eventjes de tv aan. Daarna gaan de kinderen spelen, zelfstandig of in het thema, er wordt voorgelezen en evt. geknutseld. Slaapjes worden ook ingepast. Dan volgt de voorbereiding van de lunch. De peuters helpen bij het tafeldekken, daarbij oefenen we meteen de kleuren (bordjes en bekers). Daarna halen we kinderen van school. Thuis wassen we handjes en gaan we lunchen. Na de lunch kan er nog even gespeeld worden voordat we weer naar school gaan. Als we terug zijn van school creëer ik een rustmoment, kleintjes gaan slapen en groteren worden voorgelezen of gaan rustig tekenen of spelletjes doen. Daarna gaan we weer naar school en terug. Dan is er wat te drinken en fruit. Verder wordt er lekker vrij gespeeld binnen of buiten of geknutseld tot de ouders er zijn.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Hoe bied ik uitdaging aan het kind?

Ik probeer de dingen spelenderwijs aan te bieden, dingen die bij de leeftijd passen. Zo probeer ik de ontwikkeling te prikkelen. Ik lees vaak voor of speel samen met de kinderen, bijvoorbeeld samen puzzelen of meegaan in hun fantasiespel.

Hoe begeleid ik het kind?

Ik begeleid het kind door samen over dingen te praten, en naar het kind te luisteren en mee te gaan in hun belevingswereld.

Hoe stimuleer ik het kind in zijn/haar kunnen?

Ik stimuleer het kind door te benadrukken wat het al kan, door uitdaging te bieden, te belonen, te complimenteren. Ook door samen te spelen, observeren en leermomenten te creëren, of door een kind de juiste vragen te stellen en aanwijzingen te geven zodat het kind zelf kan ontdekken.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de sociale competentie

Hoe begeleid ik het kind in de interactie tussen de kinderen onderling?

Er is een vaste basisgroep en daarnaast zijn er ‘flex’ kinderen. Ze kennen elkaar wel allemaal maar zijn dus in wisselende samenstellingen aanwezig. In de groep kunnen ze hun ervaringen delen met anderen. Ze leren ook hun emoties te delen en om te gaan met gewenst en ongewenst gedrag door samen te spelen.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

Wat zijn de basis omgangsvormen onderling?

Ik probeer de kinderen te leren elkaar in hun waarde te laten en te leren om iedereen zichzelf te laten zijn. Daarbij probeer ik de kinderen d.m.v. de dagelijkse dingen omgangsvormen voor te doen en aan te leren.

Hoe laat ik de kinderen mijn waarden en normen zien?

Door de kinderen de grenzen van goed en slecht, en van mogen en moeten te laten zien. Dit geef ik duidelijk aan het kind aan, door niet het kind, maar het gedrag van het kind af te keuren als het iets doet wat ongewenst is. En daarbij probeer ik zelf het goede voorbeeld te geven.

Hoe geef ik grenzen aan bij het kind? Hoe corrigeer je het kind?

Door de kinderen te wijzen op dingen die wel en niet kunnen binnen de normen en waarden. Het kind neemt het gedrag, taalgebruik en de manier van het met elkaar omgaan over. Het kind wordt gecorrigeerd door het inzicht te geven in wat het fout doet en uitleg te geven van hoe het wel moet.

Wat is mijn aanpak wanneer het kind zich niet aan de regels houdt?

Een kind wordt dan aangesproken op zijn/haar gedrag en nogmaals op de regels gewezen. Als het zich, na herhaaldelijk hierop gewezen te zijn, nog niet aan de regels houdt neem ik het kind even apart om het even na te laten denken over wat er gezegd is. Dit alles op een positieve manier.

Geef ik uitleg aan een kind wat er wel van hem/haar wordt verwacht?

Er wordt aan het kind uitgelegd waarom het belangrijk is om zich aan een afspraak te houden en waarom die afspraken er zijn. Zo weet iedereen wat er van elkaar verwacht wordt.

Opvoedingsdoel

In de binnen- en buitenruimte

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

Hoe ben ik tot deze inrichting gekomen?

De ruimte is zo voor iedereen voldoende en biedt veiligheid en een gevoel van thuis zijn.

Welke ruimten worden gebruikt voor de opvang?

Voor de opvang wordt gebruik gemaakt van de woonkamer met open keuken, toilet en gang, de afgesloten achtertuin en 2 slaapkamers op de eerste verdieping.

Welke ruimten worden gebruikt voor de verzorging van het kind?

Voor de dagelijkse verzorging van de baby’s en dreumesen wordt de woonkamer gebruikt, d.m.v. aankleedkussen op de tafel, bank of grond, wat op dat moment het meest praktisch is. Verzorging van de peuters die nog luiers dragen, doe ik in de gang.

Zijn er plekjes/hoekjes in de ruimte waar het kind zich veilig voelt om even alleen te spelen?

De hele kamer is beschikbaar om te spelen, dus een apart plekje (bv. onder de tafel) is zeker aanwezig.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Zijn er vaste, herkenbare plekjes in je ruimte waar het kind weet dat het kan spelen met bepaalde spelvormen?

De kinderen mogen zelf het speelgoed pakken uit de verschillende bakken. Ze weten waar welk speelgoed wordt opgeborgen. Zo hebben de duplo, auto’s, poppetjes, boekjes en puzzels allemaal een eigen bak. Er staat ook nog speelgoed op de zolder, wat rouleert.

Heeft het kind bewegingsruimte om zijn/haar grove motoriek te oefenen?

Het kind kan in het huis en in de afgesloten achtertuin vrij en veilig bewegen. Rennen doen we natuurlijk alleen buiten. In de tuin staat een speelhuisje en zijn diverse soorten fietsjes aanwezig, voor groot en klein.

Voorbeelden hiervan zijn: loopfiets groot en klein, loopmotor, loopauto, step groot en klein, loopklossen, stapstenen, hoepels, stelten etc.

Binnen hebben we een o.a. een gymmat, stapstenen en bilibo’s.

Kan het kind zijn fijne motoriek oefenen in de ruimte?

De spelvormen voor het oefenen van de fijne motoriek vinden meestal aan tafel plaats. Zo laat ik bijv. kleine kinderen zelf eten, tekenen, kraaltjes rijgen, maxicoloredo, knutselen.

Sluit de ruimte aan op de leeftijd en de ontwikkelingsstadia van het kind?

Alle kinderen kunnen zich binnen de woonruimte vrij en onafhankelijk ontwikkelen binnen de groep.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de sociale competentie

Zijn er hoekjes in de ruimte waar kinderen in kleine groepjes en kinderen met zijn allen iets kunnen ondernemen?

Binnen de woonruimte is er voor de kinderen voldoende gelegenheid om rekening te houden met andere kinderen en met zichzelf. De kinderen van verschillende leeftijden leren met elkaar en de leeftijdsverschillen om te gaan. De kleinere kinderen leren spelenderwijs van de grotere kinderen door naar elkaar te kijken en gedrag te imiteren. De groteren leren rekening te houden met de kleineren, door bv kleine spulletjes niet te laten slingeren, scharen op te ruimen etc.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

Zijn er afspraken over wat er kan en mag in de ruimte?

De kinderen leren spelenderwijs wat wel en niet kan binnen de groep. Dat hangt af van de leeftijdsopbouw van de groep, en deze verschilt per dag. De basisomgangsvormen zijn hierbij erg belangrijk. Wanneer er iets niet kan vanwege de groepssamenstelling wordt er uitgelegd waarom dit is en er wordt samen gekeken naar wat er wel kan.

Hoe houd ik de ruimte leefbaar en aangenaam?

De ruimte blijft leefbaar door regelmatig samen op te ruimen. De kinderen weten daarin wat wel en niet kan en wat er van ze verwacht wordt.

Zijn er wel eens uitzonderingen op de regels en worden die uitgelegd?

Natuurlijk zijn er wel eens uitzonderingen, zoals een verjaardag of tijdens de vakantie. Er wordt dan uitgelegd waarom het die dag anders is.

Opvoedingsdoel

In de groep

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

Hanteer ik een minimaal aantal uur dat een kind in de week in de opvang moet zijn?

Ik hanteer geen minimaal aantal uren, baby’s komen meestal een dag of i.i.g. een dagdeel. Mocht het kind moeite hebben met wennen en is het wenselijk dat het (tijdelijk) vaker komt dan gaat dit in overleg.

Houd ik rekening met de groepssamenstelling?

Ja, ik houd rekening met de wettelijke regels hiervoor.

Maximaal 6 kinderen in de leeftijd 0-13 jaar.

Niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd wanneer deze jonger zijn van 4 jaar.

Niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Hoe zorg ik ervoor dat het kind kan omgaan met bekende leeftijdsgenoten?

De meeste kinderen komen op vaste dagen naar de opvang. Daarnaast zijn er ook een paar ‘flex’ kinderen, die op wisselende dagen aanwezig zijn. Zo is er wel de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Hoe gebruik ik de groep als leeromgeving voor het kind?

Er zijn veel leermomenten voor de kinderen door deel uit te maken van een groep. Voorbeelden hiervan zijn het delen van ervaringen met en van anderen kinderen, emoties delen, wachten, accepteren, respecteren van elkaar, incasseren, baas spelen, kleinste/grootste of jongste/oudste zijn binnen de groep. Emotionele gebeurtenissen in de groep, het gezin, de straat of in het land worden onder begeleiding met de kinderen besproken.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de sociale competentie

Hoe kan een kind deelnemen aan groepsgebeurtenissen?

Door de kinderen naar elkaar te laten luisteren en te leren luisteren. Bijvoorbeeld tijdens tafelgesprekken binnen de groep.

Hoe begeleid ik groepstafelgesprekken?

Ik begeleid groepstafelgesprekken door kinderen naar elkaar te leren kijken en luisteren, het maken van afspraken over het elkaar uit laten praten en om de beurt te laten praten. Eventuele conflicten in goede banen leiden.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

Hoe komen de kinderen in aanraking met verschillende levensopvattingen?

De groepssamenstelling biedt een aanvulling op de leerprocessen die een kind opdoet binnen het eigen gezin.

Worden leermomenten in de groep besproken?

Leermomenten zoals ruzie, verdriet, pijn, samen iets leuks of ontroerends meemaken. Door gebeurtenissen in en buiten de groep te bespreken en door afspraken met elkaar hierover te maken, leren de kinderen de waarden en normen van elkaar.

Maak ik ruimte voor een kringgesprek?

Indien een onderwerp van dusdanig belang is om met de kinderen te bespreken, wordt daar uiteraard tijd voor genomen.

Zijn er afspraken over omgangsvormen in het gesprek en de groep?

Er wordt rekening gehouden met de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de groep, dit komt het groepsgevoel en ieders welbevinden in de groep ten goede.

Opvoedingsdoel

Met het activiteitenaanbod

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

Maak ik gebruik van een dagindeling?

Er is een (min of meer) terugkerende dagindeling. We beginnen met kinderen naar school brengen, en gaan daarna de boodschappen doen. Als we terug zijn gaan we fruit eten, en ondertussen staat eventjes de tv aan. Daarna gaan de kinderen spelen, zelfstandig of in het thema, er wordt voorgelezen en evt. geknutseld. Slaapjes worden ook ingepast. Dan volgt de voorbereiding van de lunch. De peuters helpen bij het tafeldekken, daarbij oefenen we meteen de kleuren (bordjes en bekers). Daarna halen we kinderen van school. Thuis wassen we handjes en gaan we lunchen. Na de lunch kan er nog even gespeeld worden voordat we weer naar school gaan. Als we terug zijn van school creëer ik een rustmoment, kleintjes gaan slapen en groteren worden voorgelezen of gaan rustig tekenen of spelletjes doen. Daarna gaan we weer naar school en terug. Dan is er wat te drinken en fruit. Verder wordt er lekker vrij gespeeld binnen of buiten of geknutseld tot de ouders er zijn.

Is er ruimte voor individueel spel en samenspel?

Door de kinderen de mogelijkheid te geven om hun eigen keuze te maken bij het kiezen van activiteiten, krijgt het kind ruimte om zijn eigen initiatief en de kans om te kunnen ontdekken al spelende te leren. Door structuur aan te brengen in de dag en door te werken met een dagindeling maak ik ruimte voor verschillende vormen van spelmogelijkheden.

Hoe zorg ik ervoor dat een kind zich kan concentreren op een activiteit en niet wordt afgeleid?

Als een kind moeite heeft met concentreren probeer ik één op één met het kind bezig te zijn en dit regelmatig te herhalen in de hoop dat het kind zich zo beter leert te concentreren.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Sluit de activiteit aan bij het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind?

De kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, samen te delen, samen dingen te ervaren en samen te spelen. Bij de persoonlijke competentie probeer ik de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en te benadrukken wat het al kan, en grenzen te leren verleggen en het kind te belonen door complimentjes te geven.

Welk ontwikkelingsgebied stimuleer ik?

Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om de dingen zelf te onderzoeken. Door deze ontdekkingsmogelijkheden kunnen de kinderen hun persoonlijke kenmerken als creativiteit, onafhankelijkheid en veerkracht ontwikkelen. Zo ontstaat hun eigen persoonlijkheid.

Heb je speelgoed gesorteerd op activiteit?

Het speelgoed is gesorteerd, bv auto’s in een bak, duplo in een bak, poppetjes en diertjes in een bak etc.

Zo stimuleer ik de sociale competentie

Hoe zorg ik ervoor dat de activiteit aanzet tot het gebruik van fantasiespel?

Doen alsof, situaties naspelen. Samen praten, spelen, luisteren en plezier maken met elkaar.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

Wat voor activiteiten organiseer je die aansluiten op gebeurtenissen ‘uit het echte leven’, het gezin, de wijk?

Activiteiten die voorkomen zijn bv het vieren van de verjaardag van het kind, er wordt gezongen en het kind mag trakteren.

Verder wordt er natuurlijk aandacht besteed aan de verschillende jaargetijden, carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst. Buiten deze thema’s werk ik nog met diverse andere thema’s zoals de boerderij, boodschappen doen, de dierentuin etc.

Breng ik wel eens een bezoek aan plaatsen waar iets gebeurd?

We maken niet echt uitstapjes met de auto. Soms gaan we naar een speeltuintje in de buurt, als de breng-, haal- en slaaptijden het toelaten.

Hoe breng ik terugkerende vaste momenten op de dag tot een sociaal gebeuren?

Het gezamenlijke opruimen, samen aan tafel gaan, kinderen zich belangrijk laten voelen door ze te laten ‘helpen’ bij de dagelijkse dingen. Bv tafeldekken, iets op te laten ruimen, of iets te laten pakken.

Opvoedingsdoel

Met het spelmateriaal

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

Is het duidelijk wie het speelgoed mag gebruiken en waar het speelgoed gebruikt mag worden?

Voor de allerkleinsten is er babyspeelgoed. Voor de oudere kinderen zijn er bakken met speelgoed aanwezig, de regel is 1 bak tegelijkertijd open, na opruimen mag de volgende gepakt worden. En er is nog themagericht speelgoed wat dus bij het betreffende thema aanwezig is. Afhankelijk van welke kinderen aanwezig zijn wordt er op de grond, op de salontafel of grote tafel gespeeld.

Hoe begeleid ik het kind in het spel?

Als een kind hulp nodig heeft bij het spelen, ga ik er gezellig bij zitten en evt. wat mee spelen. Als de situatie erom vraagt stimuleer ik waar nodig, zodat het kind verder kan met zelf spelen of betrek andere kinderen erbij om mee te spelen.

Heb ik speelgoed gesorteerd op leeftijd?

Voor de allerkleinsten is het speelgoed apart. Verder zit het in bakken, ‘klein’ speelgoed is afzonderlijk opgeborgen.

Mogen kinderen zelf speelgoed pakken en weten ze welk speelgoed ze mogen pakken?

Ja de kinderen mogen zelf speelgoed pakken, de regel is 1 bak tegelijkertijd openmaken. De bakken voorzien van een sticker zijn de bakken die ze zelf open mogen maken, voor de bakken zonder sticker moet dit eerst gevraagd worden. De kinderen zijn hiervan op de hoogte

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentie

Is er spelmateriaal aanwezig dat past bij de ontwikkelingsfase en leeftijd, dat uitdaagt tot fysiek spel en geestelijk spel?

Er is divers speelgoed aanwezig waarbij door de kinderen vragen gesteld kunnen worden zoals ‘wat is dat’, ‘waar is dat’. Voorbeelden zijn knopjespuzzels, zoekboeken etc. Verder ‘gebruik’ ik daarvoor ook de dingen in de woonkamer of buiten, bv. bij het leren van vormen.

Speelgoed voor zowel individueel als samenspel?

Individueel spel; puzzels, boekjes, poppen, knutselspul, tekenspul.

Samenspel; treinbaan, autoweg, duplo, lego, knutselspul, tekenspul.

Maar al het bovenstaande kan eigenlijk zowel individueel als samen gebruikt worden.

Is er evenwicht in het speelgoed voor jongens en meisjes?

Er is voldoende speelgoed aanwezig wat interessant is voor beiden. Als er iets stuk is wordt het weggedaan en evt. vervangen.

Hoe zorg ik voor speelgoed waarin het kind geïnteresseerd is?

Door te observeren, te praten en het kind uit te dagen en daar dan op in te spelen, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentie

Is er speelgoed waarmee kinderen worden aangezet tot gezamenlijk spel?

Er wordt o.a. gezamenlijk gespeeld met lego, duplo, poppen, blokken, keukentje en ook met teken- en kuntselmateriaal.

Hoe maak ik de inschatting of mijn aanbod van spelmateriaal nog aansluit in de behoefde van de groep?

Dat doe ik door de interesse en ontwikkelingsniveaus van de kinderen in de gaten te houden en dan evt. nieuwe dingen aan te schaffen.

Zo stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

Bied ik spelmateriaal aan dat in het alledaagse leven speelt?

Er is (soms) een speelkeukentje aanwezig met groente, fruit, pannetjes, serviesje etc. De poppen zijn altijd aanwezig, daar wordt vaak vadertje en moedertje mee gespeeld, en dan wordt de baby ook vaak naar de gastouder gebracht!

Zijn er afspraken over het kiezen van speelgoed, het gebruik en het opruimen?

Kinderen mogen zelf bepalen waar ze mee willen spelen. Ik probeer wel af te wisselen d.m.v. thema speelgoed wat ik dan een aantal weken aanbied, waarna er weer een volgend thema met het bijbehorende speelgoed komt. Natuurlijk let ik ook hierbij op de veiligheid van het speelgoed i.v.m. de leeftijd van de kinderen. Natuurlijk moet er ook opgeruimd worden, dat doen we meestal samen.

Factoren voor een goede opvangomgeving.

Naast mijn pedagogisch handelen zijn er nog een aantal zaken belangrijk voor een goede opvangomgeving.

Wat het allerbelangrijkste is van de samenwerking tussen de vraagouders en de gastouder is het wederzijds vertrouwen. Ouders brengen hun kostbaarste bezit bij mij onder en dan is dat vertrouwen essentieel.

Voorafgaande aan de opvang vindt hier een kennismakingsgesprek plaats, waarin beide partijen de kans krijgen om te ervaren of het klikt.

De vraagouders worden geïnformeerd over hoe het er hier aan toe gaat en evt. aanwezige huisdieren. Verder kunnen de vraagouders alle voorkomende vragen stellen en maken ze kennis met ‘het huis’.

Wanneer vraagouders kiezen voor mijn opvang worden er afspraken gemaakt, en deze worden vastgelegd in een contract tussen vraagouder en gastouder. Tevens sluiten de vraagouders een contract met het gastouderbureau.

Er worden ook afspraken gemaakt over het wennen van het kind voordat de uiteindelijke opvang start.

Tijdens de opvang is er een mondelinge of schriftelijke overdracht, afhankelijk van de wensen van de vraagouder.

Als een kind ziek of hangerig is, kan het evt. in overleg bij mij komen. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de ernst van de ziekte, want een ziek kind is het liefst bij papa of mama. Medicijnen worden alleen toegediend na het tekenen van een medicijnverklaring.

Tijdens de opvang zijn er een box, wipstoel, kinderstoelen, ledikantje en diverse wandelwagens aanwezig.

Als gastouder voldoe aan alle kwaliteitseisen voor de Wet Kinderopvang. Ik heb een EVC traject gevolgd en heb bewezen dat ik voldoe aan de kwalificatie-eis Helpende Zorg en Welzijn MBO niveau 2. Daarbij heb ik al ruim 20 jaar ervaring als gastouder.

Ik ben in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

Mijn partner en ik zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De ruimtes in het huis voldoen verder ook aan de eisen die gesteld worden aan een veilige opvang. Jaarlijks wordt door de betreffende gastouderbemiddelingsbureau’s een Risico Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid afgenomen.